ΣΎΝΟΨΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία

Τι είναι η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία;

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης* βαρύνεται με ευθύνη ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με τραυματισμό άλλων ατόμων ή ζημιά σε ιδιοκτησία άλλων ατόμων λόγω του διαμοιρασμού κατοικίας μέσω της πλατφόρμας της Airbnb, καθώς και για περιπτώσεις στις οποίες ο οικοδεσπότης βαρύνεται με έξοδα λόγω ζημιάς σε ιδιοκτησία που του ανήκει, λόγω της διαμονής ενός επισκέπτη*. Σε περιπτώσεις όπου προκαλούνται ζημιές σε ιδιοκτησία που ανήκει στον οικοδεσπότη λόγω της διαμονής ενός επισκέπτη, η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει, όταν ο οικοδεσπότης και ο επισκέπτης δεν μπορούν να επιλύσουν τη διαφωνία μεταξύ τους και ο οικοδεσπότης επικοινωνεί με την Airbnb.

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχεται από τη Sompo Japan Insurance Inc.

Οι οικοδεσπότες δεν χρειάζεται να καταβάλουν ασφάλιστρα για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

Περίοδος ασφάλισης

Η παρούσα περίοδος ασφάλισης του τρέχοντος ασφαλιστικού προγράμματος είναι από τις 31 Ιουλίου 2022 έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Πεδίο εφαρμογής και όροι

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αίτησης για Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία

Αποζημίωση για ζημιά σε ιδιοκτησία που ανήκει στον οικοδεσπότη
Σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και εξαιρέσεις, το ποσό κάλυψης της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία θα καταβάλλεται για ζημιά που προκαλείται στην καταχώρηση* και σε προσωπική ιδιοκτησία του οικοδεσπότη* λόγω μιας διαμονής επισκέπτη*. Η ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές που προκαλούνται σε μια καταχώρηση, την οποία ο οικοδεσπότης μισθώνει ή για την οποία έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης, ενδέχεται να παρέχεται βάσει των πρόσθετων ειδών κάλυψης που περιγράφονται παρακάτω.

Αποζημίωση για ευθύνη με την οποία επιβαρύνεται ο οικοδεσπότης για τραυματισμό ή για ζημιά σε ιδιοκτησία
Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει επίσης τους οικοδεσπότες για ευθύνη με την οποία επιβαρύνονται για τραυματισμό ή για ζημιά σε ιδιοκτησία επισκέπτη ή άλλων ατόμων κατά τη διάρκεια διαμονής του επισκέπτη στην καταχώρηση, εφόσον η κράτηση έγινε μέσω της πλατφόρμας της Airbnb και η ζημιά ή ο τραυματισμός προκλήθηκε από την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας.*

Αποζημίωση για έξοδα που επιβαρύνουν τον οικοδεσπότη, αναφορικά με ποσά που πρέπει να καταβάλει σε άλλα άτομα για τη διευθέτηση ατυχημάτων που σχετίζονται με τραυματισμό ή ζημιά σε ιδιοκτησία
Σε περιπτώσεις όπου ο οικοδεσπότης επιβαρύνεται με έξοδα που οφείλονται σε ποσά που πρέπει να καταβάλει για τη διευθέτηση ενός ατυχήματος που αφορά σωματικό τραυματισμό ή ζημιά σε ιδιοκτησία επισκέπτη ή άλλων ατόμων, η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία ενδέχεται να καλύπτει τα έξοδα που επιβαρύνουν τον οικοδεσπότη. Για να ισχύει η κάλυψη, το ατύχημα θα πρέπει να έχει προκληθεί από την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας και να συμβεί κατά τη διάρκεια διαμονής του επισκέπτη στην καταχώρηση, η κράτηση της οποίας έχει γίνει μέσω της πλατφόρμας της Airbnb. Κάθε είδος κάλυψης που περιγράφεται παραπάνω υπόκειται σε ισχύοντες όρους και εξαιρέσεις του συμβολαίου για την Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία.

 1. Καταλύματα που καλύπτονται

Η Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία καλύπτει την καταχώρηση που αποτελεί ιδιοκτησία του οικοδεσπότη, την οποία ο οικοδεσπότης μισθώνει ή για την οποία ο οικοδεσπότης έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης για την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας.

(*) Ως καταχώρηση νοούνται οι εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Εθνικών Στρατηγικών Ειδικών Ζωνών ή έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Επιχειρήσεων Στέγασης, ή άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται παρόμοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες διαμονής, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι εγκαταστάσεις αποτελούν ιδιοκτησία του οικοδεσπότη ή μισθώνονται από τον οικοδεσπότη, ή ο οικοδεσπότης έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισής τους.
 • Οι εγκαταστάσεις έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Airbnb, και
 • Η κράτηση και η χρήση των εγκαταστάσεων γίνονται από άτομο που έχει αποδεχτεί τους όρους για την παροχή υπηρεσιών της Airbnb και χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της Airbnb. Στις εγκαταστάσεις διαμονής συγκαταλέγονται φορητά καταλύματα, λεωφορεία, τροχόσπιτα, δεντρόσπιτα και άλλες εγκαταστάσεις που είναι σταθμευμένες και χρησιμοποιούνται ως εγκαταστάσεις διαμονής. Συγκαταλέγονται επίσης σκάφη και λέμβοι, εφόσον χρησιμοποιούνται ως εγκαταστάσεις διαμονής.
  1. Οικοδεσπότης/οικοδεσπότες

  (*) Ως οικοδεσπότες νοούνται τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο διαμοιρασμού κατοικίας, τα οποία παρέχουν καταχωρήσεις και διαθέτουν άδεια ή άλλου είδους εξουσιοδότηση για αυτήν τη δραστηριότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  1. Επισκέπτης/επισκέπτες

  (*) Ως επισκέπτες νοούνται οι χρήστες της επιχείρησης διαμοιρασμού κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που έχουν προσκληθεί από τον χρήστη και των ατόμων που χρησιμοποιούν από κοινού την επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας.

  (*) Ως επιχείρηση διαμοιρασμού κατοικίας νοείται η ξενοδοχειακή επιχείρηση που ορίζεται βάσει του Νόμου περί Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Νόμος αριθ. 138 του 1948), η επιχείρηση που ορίζεται βάσει του Νόμου περί Ειδικών Χώρων Εθνικής Στρατηγικής (Νόμος αριθ. 107 του 2013) ή η επιχείρηση στέγασης που ορίζεται βάσει του Νόμου περί Επιχειρήσεων Στέγασης (Νόμος αριθ. 65 του 2017), ή άλλη παρόμοια επιχείρηση παροχής διαμονής, και τυχόν δραστηριότητες που διεξάγονται εντός ή εκτός της εν λόγω καταχώρησης, ως συνέπεια των παραπάνω υπηρεσιών.

  Ασφαλιστική κάλυψη

  Το ανώτατο όριο που ισχύει κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της ασφάλισης είναι 100.000.000 γιεν Ιαπωνίας ανά ατύχημα, με ορισμένες εξαιρέσεις.

  Εξαιρέσεις κάλυψης

  Βασικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από την Ασφάλεια Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία (ρήτρες σχετικά με την αποζημίωση για ζημιές σε ιδιοκτησία που ανήκει στον οικοδεσπότη)

  Αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στην καταχώρηση:

  • Νομίσματα, χρήματα, πολύτιμα μέταλλα σε μορφή ράβδων, χαρτονομίσματα ή χρεόγραφα.
  • Έδαφος, νερό ή κάθε άλλη ουσία εντός ή επί του οικοπέδου. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για βελτιώσεις του οικοπέδου που αφορούν αρχιτεκτονική κήπων, δρόμους και πεζοδρόμια (αλλά θα ισχύει για τυχόν πρόσθετο έδαφος ή έδαφος κάτω από την εν λόγω ιδιοκτησία) ή νερό που περιέχεται σε κλειστή δεξαμενή, σύστημα σωληνώσεων ή άλλο εξοπλισμό επεξεργασίας.
  • Ζώα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ζώων εκτροφής και των κατοικίδιων ζώων.
  • Ιστάμενη ξυλεία και καλλιέργειες.
  • Σκάφη, αεροσκάφη, διαστημόπλοια και δορυφόροι. Ωστόσο, δεν ισχύει για σκάφη που δεν λειτουργούν αλλά χρησιμοποιούνται ως καταχώρηση.
  • Οχήματα. Ωστόσο, δεν ισχύει για οχήματα που δεν λειτουργούν αλλά χρησιμοποιούνται ως καταχώρηση.
  • Υπόγεια ορυχεία ή σήραγγες ορυχείων ή ιδιοκτησία εντός των εν λόγω ορυχείων ή σηράγγων.
  • Φράγματα, χαντάκια και αναχώματα.
  • Ιδιοκτησία σε μεταφορά.
  • Γραμμές μεταφοράς και διανομής πέραν των 305 μέτρων από την καταχώρηση.

  Βασικές περιπτώσεις στις οποίες δεν καταβάλλεται ασφαλιστική κάλυψη:

  • Πόλεμος, χρήση βίας από ξένη χώρα, επανάσταση, πραξικόπημα, εμφύλιος πόλεμος, ένοπλη εξέγερση ή άλλα παρόμοια περιστατικά ή αναταραχές.
  • Ζημιά που προκαλείται από ακτινοβολία, έκρηξη ή άλλη βλάβη οφειλόμενη σε πυρηνική αντίδραση ή σε σχάση του ατομικού πυρήνα υλικού πυρηνικών καυσίμων ή υλικού πυρηνικής προέλευσης, ραδιενεργού στοιχείου, ραδιοϊσοτόπου ή υλικού που έχει μολυνθεί από τέτοιου είδους υλικό, ή ατύχημα που μπορεί να αποδοθεί σε αυτό, εξαιρουμένων των πυρηνικών αντιδράσεων ή της σχάσης του ατομικού πυρήνα ραδιοϊσοτόπων για ιατρική, επιστημονική ή βιομηχανική χρήση.
  • Τρομοκρατία.
  • Πραγματική ή επαπειλούμενη κακόβουλη χρήση δηλητηριωδών βιολογικών ή χημικών υλικών.
  • Ζημιά που προκύπτει πριν ή μετά τη διαμονή του επισκέπτη στην καταχώρηση, η κράτηση της οποίας έγινε μέσω της πλατφόρμας της Airbnb.
  • Ζημιά που προκλήθηκε από εσκεμμένο παράπτωμα ή βαριά αμέλεια των οικοδεσποτών.
  • κ.λπ.

  Βασικές περιπτώσεις στις οποίες δεν καταβάλλονται ποσά ασφαλιστικής κάλυψης (ρήτρες σχετικά με την αποζημίωση για ευθύνη και έξοδα που επιβαρύνουν τον οικοδεσπότη)

  • Πόλεμος, χρήση βίας από ξένη χώρα, επανάσταση, πραξικόπημα, εμφύλιος πόλεμος, ένοπλη εξέγερση ή άλλα παρόμοια περιστατικά ή αναταραχές.
  • Ζημιά που προκαλείται από ακτινοβολία, έκρηξη ή άλλη βλάβη οφειλόμενη σε πυρηνική αντίδραση ή σε σχάση του ατομικού πυρήνα υλικού πυρηνικών καυσίμων ή υλικού πυρηνικής προέλευσης, ραδιενεργού στοιχείου, ραδιοϊσοτόπου ή υλικού που έχει μολυνθεί από τέτοιου είδους υλικό, ή ατύχημα που μπορεί να αποδοθεί σε αυτό, εξαιρουμένων των πυρηνικών αντιδράσεων ή της σχάσης ατομικού πυρήνα ραδιοϊσοτόπων για ιατρική, επιστημονική ή βιομηχανική χρήση.
  • Ζημιά που προκλήθηκε από εσκεμμένο παράπτωμα των οικοδεσποτών.
  • Έξοδα ή ευθύνη προς συγγενείς που ζουν με οικοδεσπότες, εκτός από περιπτώσεις όπου ο οικοδεσπότης επιβαρύνεται με ευθύνη ή έξοδα για την απαραίτητη καταβολή ποσών στους εν λόγω συγγενείς για ζημιές σε καταχώρηση, την οποία ο οικοδεσπότης έχει μισθώσει ή για την οποία έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης.
  • Έξοδα ή ευθύνη που προκύπτουν από σωματική αναπηρία ατόμων που εργάζονται για τους οικοδεσπότες κατά την εκτέλεση της εργασίας για τους οικοδεσπότες.
  • Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ειδική συμφωνία σχετικά με αποζημιώσεις για ζημιές μεταξύ του οικοδεσπότη και άλλου ατόμου, η ευθύνη καθορίζεται από την εν λόγω συμφωνία.
  • Έξοδα για ατυχήματα ή ευθύνη που αποδίδονται σε λύματα ή εκπομπές.
  • Έξοδα για ατυχήματα ή ευθύνη που προκύπτουν από επαγγελματική εργασία που εκτελείται από δικηγόρους, εγγεγραμμένους δικηγόρους σε χώρα του εξωτερικού, ορκωτούς λογιστές, λογιστές, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, αστυνομικούς ερευνητές οικοπέδων και στέγασης, δικαστικούς γραμματείς, διοικητικούς γραμματείς, κτηνιάτρους ή άλλα άτομα με συναφείς ιδιότητες.
  • Έξοδα για ατυχήματα που αποδίδονται σε ή ευθύνη που προκύπτει από κατοχή, χρήση ή διαχείριση αεροσκάφους, αυτοκινήτων, σκάφους ή οχήματος εκτός της καταχώρησης. Εξαιρείται κάθε ζημιά που οφείλεται στη χρήση ή τη διαχείριση αυτοκινήτου, σκάφους ή οχήματος εκτός της εγκατάστασης, κατά τη χρήση του εν λόγω αυτοκινήτου, σκάφους ή οχήματος ως καταχώρησης εκτός της εγκατάστασης.
  • Έξοδα για ατυχήματα που αποδίδονται σε ή ευθύνη που προκύπτει από κατασκευαστικές εργασίες στην καταχώρηση, την οποία ο οικοδεσπότης μισθώνει ή για την οποία έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης, όπως ανακαίνιση, επέκταση ή κατεδάφιση. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο οικοδεσπότης αναλαμβάνει ο ίδιος τη διεκπεραίωση των εν λόγω εργασιών.
  • Έξοδα για ατυχήματα ή ευθύνη που προκύπτουν από καταστροφή της καταχώρησης την οποία ο οικοδεσπότης μισθώνει ή για την οποία έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης, η οποία προκλήθηκε από σεισμούς, εκρήξεις ηφαιστείου, πλημμύρες, τσουνάμι ή παρόμοια φυσικά φαινόμενα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η ζημιά προκαλείται από φωτιά.
  • κ.λπ.

  Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

  Ειδοποίηση ατυχήματος

  Αν ο οικοδεσπότης παρατηρήσει τραυματισμό ή ζημιά στην ιδιοκτησία του επισκέπτη ή τρίτου, ο οικοδεσπότης θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Airbnb, επειδή ενδέχεται να ισχύει ασφαλιστική κάλυψη. Ομοίως, αν ο οικοδεσπότης αντιληφθεί ζημιά σε ιδιοκτησία που του ανήκει, θα πρέπει να ειδοποιήσει την Airbnb, εάν δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον επισκέπτη για την επίλυση της υπόθεσης εντός 72 ωρών από την πρώτη επικοινωνία με τον επισκέπτη, επειδή ενδέχεται να ισχύει ασφαλιστική κάλυψη.

  Αίτημα για παράδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου

  Η παρούσα σύνοψη της Ασφάλειας Οικοδεσπότη στην Ιαπωνία δεν περιλαμβάνει όλους τους όρους, τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Για να ζητήσετε ένα αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου, επικοινωνήστε με την Aon Japan Ltd. και συμπεριλάβετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην Airbnb.

  Ασφαλιστική εταιρεία που παρέχει την κάλυψη

  Sompo Japan Insurance Inc.