Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Για να δείτε τις επιλογές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, επιλέξτε μια κράτηση από τη σελίδα Ταξίδια. Η πολιτική ειδικών περιστάσεων της Airbnb ισχύει μόνο για ορισμένες κρατήσεις. Αν η ημερομηνία άφιξής σας είναι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, επισκεφτείτε ξανά αυτήν τη σελίδα στις 15 Αυγούστου 2020 για να ενημερωθείτε.

  Additional Terms of Service for the Airbnb Friendly Buildings Program

  Ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2015

  Η εκ μέρους σας χρήση του Ιστότοπου, της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών της Airbnb για τη δημοσίευση μιας καταχώρησης σε ένα κτίριο που συμμετέχει στο δοκιμαστικό πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings (όπως ορίζεται παρακάτω) εξαρτάται από την αποδοχή από εσάς αυτών των πρόσθετων όρων χρήσης ("Πρόσθετοι όροι χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings"), οι οποίοι τροποποιούν τους Όρους χρήσης (οι "Όροι χρήσης") της Airbnb και ισχύουν από την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύετε για πρώτη φορά μια καταχώρηση σε ένα συμμετέχον κτίριο στον Ιστότοπο, την Εφαρμογή ή τις Υπηρεσίες μας. Αυτοί οι όροι χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings τροποποιούν τους Όρους χρήσης όπως ορίζεται παρακάτω. Συνάπτετε σύμβαση με τις ίδιες οντότητες της Airbnb που υποδεικνύονται στους Όρους χρήσης. Όλοι οι όροι που δεν ορίζονται εδώ έχουν τη σημασία που τους δίνεται στους Όρους χρήσης.

  Τι είναι το δοκιμαστικό πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings;

  Το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings είναι ένα νέο δοκιμαστικό πρόγραμμα, μέσω του οποίου επιλεγμένοι ιδιοκτήτες έχουν καταστήσει τα κτίριά τους κατάλληλα προς ενοικίαση ενοικιαστές που επιθυμούν να φιλοξενήσουν στην Airbnb και πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης σας θα σας παράσχει τη ρητή υποστήριξη και συνεργασία του προκειμένου να φιλοξενήσετε στην Airbnb, εφόσον συμφωνείτε και συμμορφώνεστε με τους κανόνες του ιδιοκτήτη (δηλαδή, τους κανόνες κτιρίου του και τους όρους του προσαρτήματος μίσθωσης κατοικίας του ιδιοκτήτη σας), τους παραχωρήσετε μερίδιο των εσόδων (όπως ορίζεται παρακάτω) και συμφωνείτε με τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Friendly Buildings της Airbnb.

  Βασικοί όροι

  Η ενότητα "Βασικοί όροι" των Όρων χρήσης τροποποιείται ως εξής: Ως

  "Ένοικος που πληροί τις προϋποθέσεις" νοείται ένας ένοικος που συμφωνεί και συμμορφώνεται με τους Κανόνες κτιρίου του ιδιοκτήτη, το προσάρτημα μίσθωσης κατοικίας, τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Friendly Buildings της Airbnb και παραχωρεί μερίδιο των εσόδων στον ιδιοκτήτη. Ως

  "Ιδιοκτήτης" νοείται ο(οι) ιδιοκτήτης(-ες) ενός καταλύματος ή/και ο αντιπρόσωπός τους (όπως μια εταιρεία διαχείρισης ιδιοκτησιών), ο οποίος έχει την εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό, και να δεσμεύει τον(τους) ιδιοκτήτη(-ες) ενός καταλύματος. Ως

  "Συμμετέχον κτίριο" νοείται ένα κτίριο που έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος καθιστά τις μονάδες εντός του κτιρίου επιλέξιμες, ώστε να καταχωρηθούν ως καταλύματα στην Airbnb από ενοίκους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ως

  "Συμμετέχουσα καταχώρηση" νοείται μια καταχώρηση σε ένα συμμετέχον κτίριο, την οποία εγγράφουν οι ένοικοι που πληρούν τις προϋποθέσεις στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, συμφωνώντας να συμμετάσχουν. Ως

  "Μη συμμετέχουσα καταχώρηση" νοείται μια καταχώρηση σε ένα συμμετέχον κτίριο, την οποία επιλέγετε να μην εγγράψετε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, αρνούμενοι να συμμετάσχετε. Ως

  "Μερίδιο εσόδων" νοείται το ποσοστό του Κόστους της διαμονής, την οποία συμφωνείτε με τον ιδιοκτήτη ότι θα μοιράζεστε με τον ιδιοκτήτη σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία του στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings.

  Επιλεξιμότητα

  Το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δοκιμαστική λειτουργία beta και είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένα μέλη που είναι ένοικοι και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετέχοντα κτίρια σε επιλεγμένες πόλεις.

  Κανόνες κτιρίου

  Συμφωνείτε με τους Κανόνες κτιρίου του ιδιοκτήτη και βεβαιώνεστε ότι οι επισκέπτες σας σέβονται επίσης τους Κανόνες κτιρίου του ιδιοκτήτη.

  Μερίδιο εσόδων ιδιοκτήτη

  Συμφωνώντας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, συμφωνείτε με τα ποσά του μεριδίου εσόδων από τον ιδιοκτήτη σας, τα οποία εμφανίζονται όταν εγγράφεστε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings. Συμφωνώντας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, δίνετε οδηγία στην Airbnb να μεταφέρει στον ιδιοκτήτη σας το μερίδιο εσόδων για κάθε μία από τις μελλοντικές πληρωμές σας για κρατήσεις σε μια Συμμετέχουσα καταχώρηση. Για παράδειγμα, αν συμφωνείτε με ένα αίτημα του ιδιοκτήτη για μερίδιο εσόδων 10%, αυτό σημαίνει ότι εξουσιοδοτείτε την Airbnb να μεταφέρει απευθείας στον ιδιοκτήτη σας το 10% του κόστους της διαμονής που καταβάλλεται σε εσάς από τον επισκέπτη. Η πληρωμή οικοδεσπότη θα είναι το υπόλοιπο 90% του κόστους της διαμονής (μείον την προμήθεια οικοδεσπότη της Airbnb και τυχόν φόρους σε σχέση με την προμήθεια οικοδεσπότη, όπως ΦΠΑ στην Ευρώπη).

  Όταν οι οικοδεσπότες και οι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε ή αποδέχονται μια συμφωνία μεριδίου εσόδων μέσω του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings, συνάπτουν σύμβαση μόνο μεταξύ τους και η Airbnb δεν συμμετέχει σε αυτή τη συναλλαγή. Ωστόσο, οι οικοδεσπότες συμφωνούν ότι η Airbnb θα είναι ο αντιπρόσωπος σε θέματα είσπραξης πληρωμών όπως περιγράφεται στους Όρους χρήσης και, επιπλέον, για τον περιορισμένο σκοπό της μεταφοράς αυτού του μεριδίου εσόδων στον ιδιοκτήτη για λογαριασμό σας.

  Κοινοποίηση πληροφοριών στον ιδιοκτήτη σχετικά με τις δραστηριότητές σας ως οικοδεσπότη

  Μελλοντικές δραστηριότητες

  Συμφωνώντας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, δίνετε άδεια στην Airbnb να γνωστοποιήσει στον ιδιοκτήτη πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας ως οικοδεσπότη σε μια Συμμετέχουσα καταχώρηση. Για παράδειγμα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία εγγράφεστε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, ο ιδιοκτήτης μπορεί να λαμβάνει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας ως οικοδεσπότη σε μια Συμμετέχουσα καταχώρηση, όπως το όνομά σας, πληροφορίες σχετικά με τη Συμμετέχουσα καταχώρησή σας, πότε φιλοξενείτε και πόσα χρήματα κερδίζετε. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τον ιδιοκτήτη σας να κατανοήσει πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και να υπολογίσει το μερίδιο εσόδων του.

  Προηγούμενες δραστηριότητες

  Δεν θα κοινοποιήσουμε πληροφορίες στον ιδιοκτήτη σας στο πλαίσιο του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings σχετικά με τις δραστηριότητές σας ως οικοδεσπότη, οι οποίες λαμβάνουν χώρα πριν εγγραφείτε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ("προηγούμενες δραστηριότητες φιλοξενίας"). Αν ο ιδιοκτήτης σας θέλει πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες δραστηριότητες φιλοξενίας σας στην Airbnb, πρέπει είτε να ρωτήσει απευθείας εσάς είτε να μας στείλει δικαστική κλήτευση ή άλλη νομική διαδικασία, όπως απαιτείται από την πολιτική απορρήτου μας.

  Μη συμμετέχουσες καταχωρήσεις

  Αν διαφωνείτε με τους όρους του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings, σας προτείνουμε να μιλήσετε με τον ιδιοκτήτη σας και να προσπαθήσετε να καταλήξετε σε συμφωνία μαζί του, πριν καταχωρήσετε ή συνεχίσετε στην καταχώρηση ενός Συμμετέχοντος κτιρίου. Ο ιδιοκτήτης σας έχει ορίσει ότι παραβιάζετε τη μίσθωσή σας αν εμμείνετε στην καταχώρηση ενός Συμμετέχοντος κτιρίου χωρίς να συμφωνείτε με τους Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings και τους όρους του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings. Αν προβείτε σε καταχώρηση παραβιάζοντας τη μίσθωσή σας, παραβιάζετε επίσης τους Όρους χρήσης μας.

  Αν επιλέξετε να καταχωρήσετε (ή συνεχίσετε να καταχωρείτε) χωρίς να συμφωνήσετε με αυτούς τους Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings και τους όρους του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Θα τηρήσουμε την πολιτική απορρήτου μας και δεν θα κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας προσδιορίζουν προσωπικά στον ιδιοκτήτη στο πλαίσιο του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε μια Μη συμμετέχουσα καταχώρηση. Ο ιδιοκτήτης σας μπορεί, ωστόσο, να επιλέξει να μας κλητεύσει για πληροφορίες σχετικά με τις Μη συμμετέχουσες καταχωρήσεις.

  Καμία εγγύηση

  Αν και ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings θα ωφελήσει αμοιβαία τους οικοδεσπότες και τους ιδιοκτήτες τους, δεν προσυπογράφουμε κανέναν οικοδεσπότη, ιδιοκτήτη, κτίριο ή συμφωνία μεριδίου εσόδων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να ελέγξουμε ότι το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings θα καλύψει τις ανάγκες σας ή ότι ο ιδιοκτήτης σας θα επιλέξει να διατηρήσει το Συμμετέχον κτίριο στο πρόγραμμα, ότι θα σας επιτρέψει ή θα συνεχίσει να σας επιτρέπει να συμμετέχετε στο πρόγραμμα στο μέλλον. Η απόφαση για το αν θα υποβάλετε καταχώρηση σε ένα Συμμετέχον κτίριο ή αν θα συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings είναι αποκλειστικά δική σας και γίνεται με δική σας ευθύνη.

  Αποποίηση ευθυνών

  ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η AIRBNB ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η AIRBNB ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ, ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

  ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ AIRBNB ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΩΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΕΑΝ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ AIRBNB ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ή ΕΆΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Η AIRBNB ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΞΩΣΗ.

  ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ AIRBNB, ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

  ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ Ή ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΩΝ, ΓΕΙΤΟΝΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΌΤΙ Η AIRBNB ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΑΣ Ή ΕΛΕΓΧΟ Ή ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΆΤΑ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Η AIRBNB ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS Ή ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΕΤΕ ΕΎΛΟΓΕΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ, ΤΟΥΣ ΓΕΊΤΟΝΈΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS ΚΑΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΊΤΕ Ή ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΏΝ, ΙΔΙΩΣ ΕΆΝ ΑΠΟΦΑΣΊΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΊΤΕ ΕΚΤΌΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Ή ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΩΣ, ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΑΥΤΈΣ ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ AIRBNB. ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ AIRBNB ΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΩΝ, Η AIRBNB ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΠΑΡΆΛΕΙΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

  Περιορισμός ευθύνης

  ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ.

  ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η AIRBNB ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΞΩΣΗ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ή ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΑΣ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΕΙΤΕ Η AIRBNB ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ.

  Αποζημίωση

  Επίσης, συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάξετε την Airbnb και τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους ή άλλους συνεργάτες και υπαλλήλους της από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, αιτία αγωγής, χρέος, υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προέκυψαν από τρίτο μέρος και οφείλονται ή προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιεσδήποτε ψευδείς δηλώσεις ή παραβιάσεις οποιασδήποτε δήλωσης ή συμφωνίας με τους Όρους χρήσης ή τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ή τις συμφωνίες σας με τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη σας, την παραβίαση των Όρων χρήσης ή των Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου προσώπου ή οντότητας.

  Τροποποίηση

  Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε τους Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν τροποποιήσουμε τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε, είτε δημοσιεύοντας την τροποποίηση στον Ιστότοπο είτε μέσω της Εφαρμογής ή να σας παράσχουμε γραπτή ειδοποίηση για την τροποποίηση με άλλο τρόπο. Επίσης, θα ενημερώσουμε την ημερομηνία στο επάνω μέρος των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings. Εάν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, την Εφαρμογή ή τις Υπηρεσίες αφού δημοσιεύσουμε ή σας ειδοποιήσουμε με άλλο τρόπο σχετικά με την τροποποίηση των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους τροποποιημένους Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings. Εάν δεν αποδεχτείτε τους τροποποιημένους Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, η μόνη λύση είναι να διακόψετε τη χρήση του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings.

  Γενικά

  1. Οι παρόντες Πρόσθετοι όροι χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ενσωματώνουν τη συνολική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Airbnb, σε σχέση με τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings. Σε περίπτωση διένεξης ή ασυνέπειας μεταξύ των διατάξεων των Όρων χρήσης και των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, οι διατάξεις των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το Airbnb Friendly Buildings ελέγχουν και διέπουν τη σύμβαση στον βαθμό που σχετίζονται με το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings.

  2. Εκτός από τις ειδικές τροποποιήσεις και αλλαγές του παρόντος, όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διατάξεις, οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που περιέχονται στους Όρους χρήσης παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Εκτός αν ορίζεται ρητά με διαφορετικό τρόπο στο παρόν, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν σκοπεύουν να θίξουν, και η εκτέλεση των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το Airbnb Friendly Buildings δεν θα θίξει, με κανένα τρόπο τους Όρους χρήσης και τον σκοπό των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το Airbnb Friendly Buildings, που έγκειται στην τροποποίηση και την επικύρωση των Όρων χρήσης, όπως τροποποιήθηκαν και επικυρώθηκαν στο παρόν, και την επιβεβαίωση και προώθηση των Όρων χρήσης, όπως τροποποιήθηκαν στο παρόν, με πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

  3. Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ή οποιουδήποτε εγγράφου που έχει ενσωματωθεί μέσω πρόσκλησης, κριθεί από ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ότι είναι άκυρη, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ωστόσο ότι το δικαστήριο θα πρέπει να προσπαθήσει να εφαρμόσει τις προθέσεις των συμβαλλόμενων μερών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στη διάταξη, και οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων χρήσης, των Πρόσθετων όρων χρήσης για το Airbnb Friendly Buildings ή οποιουδήποτε εγγράφου που έχει ενσωματωθεί μέσω πρόσκλησης παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

  4. Εάν είστε κάτοικος των Η.Π.Α., οι Όροι χρήσης που ισχύουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το Airbnb Friendly Buildings ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ανεξάρτητα από τις αρχές περί σύγκρουσης νόμων. Εσείς και η Airbnb συμφωνείτε να διέπεστε από την αποκλειστική δικαιοδοσία ενός δικαστηρίου που βρίσκεται στην Πόλη και την Κομητεία του Σαν Φρανσίσκο ή το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας για οποιεσδήποτε ενέργειες για τις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν ασφαλιστικά μέτρα ή δίκαιη αποζημίωση, όπως ορίζεται στην ενότητα "Επίλυση διαφορών" στους Όρους χρήσης. Εάν διαμένετε εκτός των Η.Π.Α., οι Όροι χρήσης και οι παρόντες Πρόσθετοι όροι χρήσης για το Airbnb Friendly Buildings ερμηνεύονται σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία. Εσείς και η Airbnb συμφωνείτε να διέπεστε από τη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ιρλανδικών δικαστηρίων για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Αν η Airbnb επιθυμεί να επιβάλει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της έναντί σας, μπορούμε να επιλέξουμε να το πράξουμε στα ιρλανδικά δικαστήρια ή στα δικαστήρια της δικαιοδοσίας στην οποία είστε κάτοικος.

  Ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2015

  Η εκ μέρους σας χρήση του Ιστότοπου, της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών της Airbnb για τη δημοσίευση μιας καταχώρησης σε ένα κτίριο που συμμετέχει στο δοκιμαστικό πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings (όπως ορίζεται παρακάτω) εξαρτάται από την αποδοχή από εσάς αυτών των πρόσθετων όρων χρήσης ("Πρόσθετοι όροι χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings"), οι οποίοι τροποποιούν τους Όρους χρήσης (οι "Όροι χρήσης") της Airbnb και ισχύουν από την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύετε για πρώτη φορά μια καταχώρηση σε ένα συμμετέχον κτίριο στον Ιστότοπο, την Εφαρμογή ή τις Υπηρεσίες μας. Αυτοί οι όροι χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings τροποποιούν τους Όρους χρήσης όπως ορίζεται παρακάτω. Συνάπτετε σύμβαση με τις ίδιες οντότητες της Airbnb που υποδεικνύονται στους Όρους χρήσης. Όλοι οι όροι που δεν ορίζονται εδώ έχουν τη σημασία που τους δίνεται στους Όρους χρήσης.

  Τι είναι το δοκιμαστικό πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings;

  Το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings είναι ένα νέο δοκιμαστικό πρόγραμμα, μέσω του οποίου επιλεγμένοι ιδιοκτήτες έχουν καταστήσει τα κτίριά τους κατάλληλα προς κοινή χρήση για ενοικιαστές που επιθυμούν να φιλοξενήσουν στην Airbnb και πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης σας θα σας παράσχει τη ρητή υποστήριξη και συνεργασία του προκειμένου να φιλοξενήσετε στην Airbnb, εφόσον συμφωνείτε και συμμορφώνεστε με τους κανόνες του ιδιοκτήτη (δηλαδή, τους κανόνες κτιρίου του και τους όρους του προσαρτήματος μίσθωσης κατοικίας του ιδιοκτήτη σας), τους παραχωρήσετε μερίδιο των εσόδων (όπως ορίζεται παρακάτω) και συμφωνείτε με τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Friendly Buildings της Airbnb.

  Βασικοί όροι

  Η ενότητα "Βασικοί όροι" των Όρων χρήσης τροποποιείται ως εξής: Ως

  "Ένοικος που πληροί τις προϋποθέσεις" νοείται ένας ένοικος που συμφωνεί και συμμορφώνεται με τους Κανόνες κτιρίου του ιδιοκτήτη, το προσάρτημα μίσθωσης κατοικίας, τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Friendly Buildings της Airbnb και παραχωρεί μερίδιο των εσόδων στον ιδιοκτήτη. Ως

  "Ιδιοκτήτης" νοείται ο(οι) ιδιοκτήτης(-ες) ενός καταλύματος ή/και ο αντιπρόσωπός τους (όπως μια εταιρεία διαχείρισης ιδιοκτησιών), ο οποίος έχει την εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό, και να δεσμεύει τον(τους) ιδιοκτήτη(-ες) ενός καταλύματος. Ως

  "Συμμετέχον κτίριο" νοείται ένα κτίριο που έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος καθιστά τις μονάδες εντός του κτιρίου επιλέξιμες, ώστε να καταχωρηθούν ως καταλύματα στην Airbnb από ενοίκους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ως

  "Συμμετέχουσα καταχώρηση" νοείται μια καταχώρηση σε ένα συμμετέχον κτίριο, το οποίο εγγράφουν οι ένοικοι που πληρούν τις προϋποθέσεις στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, συμφωνώντας να συμμετάσχουν. Ως

  "Μη συμμετέχουσα καταχώρηση" νοείται μια καταχώρηση σε ένα συμμετέχον κτίριο, το οποίο επιλέγετε να μην εγγράψετε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, αρνούμενοι να συμμετάσχετε. Ως

  "Μερίδιο εσόδων" νοείται το ποσοστό του Κόστους της διαμονής, το οποίο συμφωνείτε με τον ιδιοκτήτη ότι θα μοιράζεστε μαζί του σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία του στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings.

  Επιλεξιμότητα

  Το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δοκιμαστική λειτουργία beta και είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένα μέλη που είναι ένοικοι και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετέχοντα κτίρια σε επιλεγμένες πόλεις.

  Κανόνες κτιρίου

  Συμφωνείτε με τους Κανόνες κτιρίου του ιδιοκτήτη και βεβαιώνεστε ότι οι επισκέπτες σας σέβονται επίσης τους Κανόνες κτιρίου του ιδιοκτήτη.

  Μερίδιο εσόδων ιδιοκτήτη

  Συμφωνώντας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, συμφωνείτε με τα ποσά του μεριδίου εσόδων από τον ιδιοκτήτη σας, τα οποία εμφανίζονται όταν εγγράφεστε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings. Συμφωνώντας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, δίνετε οδηγία στην Airbnb να μεταφέρει στον ιδιοκτήτη σας το μερίδιο εσόδων για κάθε μία από τις μελλοντικές πληρωμές σας για κρατήσεις σε μια Συμμετέχουσα καταχώρηση. Για παράδειγμα, αν συμφωνείτε με ένα αίτημα του ιδιοκτήτη για μερίδιο εσόδων 10%, αυτό σημαίνει ότι εξουσιοδοτείτε την Airbnb να μεταφέρει απευθείας στον ιδιοκτήτη σας το 10% του κόστους της διαμονής που καταβάλλεται σε εσάς από τον επισκέπτη. Η πληρωμή οικοδεσπότη θα είναι το υπόλοιπο 90% του κόστους της διαμονής (μείον την προμήθεια οικοδεσπότη της Airbnb και τυχόν φόρους σε σχέση με την προμήθεια οικοδεσπότη, όπως ΦΠΑ στην Ευρώπη).

  Όταν οι οικοδεσπότες και οι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε ή αποδέχονται μια συμφωνία μεριδίου εσόδων μέσω του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings, συνάπτουν σύμβαση μόνο μεταξύ τους και η Airbnb δεν συμμετέχει σε αυτή τη συναλλαγή. Ωστόσο, οι οικοδεσπότες συμφωνούν ότι η Airbnb θα είναι ο αντιπρόσωπος σε θέματα είσπραξης πληρωμών όπως περιγράφεται στους Όρους χρήσης και, επιπλέον, για τον περιορισμένο σκοπό της μεταφοράς αυτού του μεριδίου εσόδων στον ιδιοκτήτη για λογαριασμό σας.

  Κοινοποίηση πληροφοριών στον ιδιοκτήτη σχετικά με τις δραστηριότητές σας ως οικοδεσπότη

  Μελλοντικές δραστηριότητες

  Συμφωνώντας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, δίνετε άδεια στην Airbnb να γνωστοποιήσει στον ιδιοκτήτη πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας ως οικοδεσπότη σε μια Συμμετέχουσα καταχώρηση. Για παράδειγμα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία εγγράφεστε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, ο ιδιοκτήτης μπορεί να λαμβάνει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας ως οικοδεσπότη σε μια Συμμετέχουσα καταχώρηση, όπως το όνομά σας, πληροφορίες σχετικά με τη Συμμετέχουσα καταχώρησή σας, πότε φιλοξενείτε και πόσα χρήματα κερδίζετε. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τον ιδιοκτήτη σας να κατανοήσει πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και να υπολογίσει το μερίδιο εσόδων του.

  Προηγούμενες δραστηριότητες

  Δεν θα κοινοποιήσουμε πληροφορίες στον ιδιοκτήτη σας στο πλαίσιο του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings σχετικά με τις δραστηριότητές σας ως οικοδεσπότη, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν εγγραφείτε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ("προηγούμενες δραστηριότητες φιλοξενίας"). Αν ο ιδιοκτήτης σας θέλει πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες δραστηριότητες φιλοξενίας σας στην Airbnb, πρέπει είτε να ρωτήσει απευθείας εσάς είτε να μας στείλει δικαστική κλήτευση ή άλλη νομική διαδικασία, όπως απαιτείται από την πολιτική απορρήτου μας.

  Μη συμμετέχουσες καταχωρήσεις

  Αν διαφωνείτε με τους όρους του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings, σας προτείνουμε να μιλήσετε με τον ιδιοκτήτη σας και να προσπαθήσετε να καταλήξετε σε συμφωνία μαζί του, πριν καταχωρήσετε ή συνεχίσετε στην καταχώρηση ενός Συμμετέχοντος κτιρίου. Ο ιδιοκτήτης σας έχει ορίσει ότι παραβιάζετε τη σύμβαση μίσθωσής σας αν εμμείνετε στην καταχώρηση ενός Συμμετέχοντος κτιρίου χωρίς να συμφωνείτε με τους Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings και τους όρους του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings. Αν προβείτε σε καταχώρηση παραβιάζοντας τη σύμβαση μίσθωσής σας, παραβιάζετε επίσης τους Όρους χρήσης μας.

  Αν επιλέξετε να καταχωρήσετε (ή συνεχίσετε να καταχωρείτε) χωρίς να συμφωνήσετε με τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings και τους όρους του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Θα τηρήσουμε την πολιτική απορρήτου μας και δεν θα κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας προσδιορίζουν προσωπικά στον ιδιοκτήτη στο πλαίσιο του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε μια Μη συμμετέχουσα καταχώρηση. Ο ιδιοκτήτης σας μπορεί, ωστόσο, να επιλέξει να μας κλητεύσει για πληροφορίες σχετικά με τις Μη συμμετέχουσες καταχωρήσεις.

  Καμία εγγύηση

  Αν και ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings θα ωφελήσει αμοιβαία τους οικοδεσπότες και τους ιδιοκτήτες τους, δεν προσυπογράφουμε κανέναν οικοδεσπότη, ιδιοκτήτη, κτίριο ή συμφωνία μεριδίου εσόδων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να ελέγξουμε ότι το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings θα καλύψει τις ανάγκες σας ή ότι ο ιδιοκτήτης σας θα επιλέξει να διατηρήσει το Συμμετέχον κτίριο στο πρόγραμμα, ότι θα σας επιτρέψει ή θα συνεχίσει να σας επιτρέπει να συμμετέχετε στο πρόγραμμα στο μέλλον. Η απόφαση για το αν θα υποβάλετε καταχώρηση σε ένα Συμμετέχον κτίριο ή αν θα συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings είναι αποκλειστικά δική σας και γίνεται με δική σας ευθύνη.

  Αποποίηση ευθυνών

  ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η AIRBNB ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η AIRBNB ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ, ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

  ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ AIRBNB ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΩΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΕΑΝ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ AIRBNB ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ή ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Η AIRBNB ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΞΩΣΗ.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ AIRBNB, ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

  ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ Ή ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΩΝ, ΓΕΙΤΟΝΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΌΤΙ Η AIRBNB ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΑΣ Ή ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΆΤΑ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Η AIRBNB ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS Ή ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGSΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΕΤΕ ΕΎΛΟΓΕΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ, ΤΟΥΣ ΓΕΊΤΟΝΈΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS ΚΑΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΊΤΕ Ή ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΏΝ, ΙΔΊΩΣ ΕΆΝ ΑΠΟΦΑΣΊΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΊΤΕ ΕΚΤΌΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΩΣ, ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΑΥΤΈΣ ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ AIRBNB. ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ AIRBNB ΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΩΝ, Η AIRBNB ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΠΑΡΆΛΕΙΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

  Περιορισμός ευθύνης

  ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ.

  ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η AIRBNB ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΞΩΣΗ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ή ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΑΣ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRBNB FRIENDLY BUILDINGS, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΕΙΤΕ Η AIRBNB ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ.

  Αποζημίωση

  Επίσης, συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάξετε την Airbnb και τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους ή άλλους συνεργάτες και υπαλλήλους της από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, αιτία αγωγής, χρέος, υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προέκυψαν από τρίτο μέρος και οφείλονται ή προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιεσδήποτε ψευδείς δηλώσεις ή παραβιάσεις οποιασδήποτε δήλωσης ή συμφωνίας με τους Όρους χρήσης ή τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ή τις συμφωνίες σας με τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη σας, την παραβίαση των Όρων χρήσης ή των Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου ατόμου ή οντότητας.

  Τροποποίηση

  Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε τους Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν τροποποιήσουμε τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε, είτε δημοσιεύοντας την τροποποίηση στον Ιστότοπο είτε μέσω της Εφαρμογής ή να σας παράσχουμε γραπτή ειδοποίηση για την τροποποίηση με άλλο τρόπο. Επίσης, θα ενημερώσουμε την ημερομηνία στο επάνω μέρος των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings. Εάν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, την Εφαρμογή ή τις Υπηρεσίες αφού δημοσιεύσουμε ή σας ειδοποιήσουμε με άλλο τρόπο σχετικά με την τροποποίηση των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους τροποποιημένους Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings. Εάν δεν αποδεχτείτε τους τροποποιημένους Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, η μόνη λύση είναι να διακόψετε τη χρήση του προγράμματος Airbnb Friendly Buildings.

  Γενικά

  1. Οι παρόντες Πρόσθετοι όροι χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings αποτελούν τη συνολική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Airbnb, σε σχέση με τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυνέπειας μεταξύ των διατάξεων των Όρων χρήσης και των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings, οι διατάξεις των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ελέγχουν και διέπουν τη σύμβαση στον βαθμό που σχετίζονται με το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings.

  2. Εκτός από τις ειδικές τροποποιήσεις και αλλαγές του παρόντος, όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διατάξεις, οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που περιέχονται στους Όρους χρήσης παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Εκτός αν ορίζεται ρητά με διαφορετικό τρόπο στο παρόν, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν σκοπεύουν να θίξουν, και η εκτέλεση των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings δεν θα θίξει, με κανένα τρόπο τους Όρους χρήσης. Ο σκοπός των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings έγκειται στην τροποποίηση και την επικύρωση των Όρων χρήσης, όπως τροποποιήθηκαν και επικυρώθηκαν στο παρόν, και την επιβεβαίωση και προώθηση των Όρων χρήσης, όπως τροποποιήθηκαν στο παρόν, με πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

  3. Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ή οποιουδήποτε εγγράφου που έχει ενσωματωθεί μέσω πρόσκλησης, κριθεί από ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ότι είναι άκυρη, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ωστόσο ότι το δικαστήριο θα πρέπει να προσπαθήσει να εφαρμόσει τις προθέσεις των συμβαλλόμενων μερών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στη διάταξη, και οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων χρήσης, των Πρόσθετων όρων χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ή οποιουδήποτε εγγράφου που έχει ενσωματωθεί μέσω πρόσκλησης παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

  4. Εάν είστε κάτοικος των Η.Π.Α., οι Όροι χρήσης που ισχύουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Πρόσθετους όρους χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ανεξάρτητα από τις αρχές περί σύγκρουσης νόμων. Εσείς και η Airbnb συμφωνείτε να διέπεστε από την αποκλειστική δικαιοδοσία ενός δικαστηρίου που βρίσκεται στην Πόλη και την Κομητεία του Σαν Φρανσίσκο ή το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας για οποιεσδήποτε ενέργειες για τις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν ασφαλιστικά μέτρα ή δίκαιη αποζημίωση, όπως ορίζεται στην ενότητα "Επίλυση διαφορών" στους Όρους χρήσης. Εάν διαμένετε εκτός των Η.Π.Α., οι Όροι χρήσης και οι παρόντες Πρόσθετοι όροι χρήσης για το πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings ερμηνεύονται σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία. Εσείς και η Airbnb συμφωνείτε να διέπεστε από τη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ιρλανδικών δικαστηρίων για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Αν η Airbnb επιθυμεί να επιβάλει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της έναντί σας, μπορούμε να επιλέξουμε να το πράξουμε στα ιρλανδικά δικαστήρια ή στα δικαστήρια της δικαιοδοσίας στην οποία είστε κάτοικος.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;