Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Για να δείτε τις επιλογές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, επιλέξτε μια κράτηση από τη σελίδα Ταξίδια. Η πολιτική ειδικών περιστάσεων της Airbnb ισχύει μόνο για ορισμένες κρατήσεις. Αν η ημερομηνία άφιξής σας είναι μετά από τις 15 Αυγούστου, επισκεφτείτε ξανά αυτήν τη σελίδα στις 15 Ιουλίου 2020 για να ενημερωθείτε.

  Φορολογική στρατηγική της Airbnb για το Ηνωμένο Βασίλειο

  Εισαγωγή

  Η Airbnb ("Ο Όμιλος") συμμορφώνεται με τους φορολογικούς νόμους και τις πρακτικές σε όλα τα εδάφη στα οποία δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμμόρφωση συνεπάγεται την καταβολή του σωστού ποσού του φόρου εγκαίρως και τη γνωστοποίηση όλων των σχετικών γεγονότων και περιστάσεων στις φορολογικές αρχές και τη διεκδίκηση αδειών και κινήτρων, όπως προβλέπεται, εφόσον υπάρχει.

  Η Airbnb δεσμεύεται για συνεργασία με τις κυβερνήσεις στις δικαιοδοσίες όπου διαμένουν οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες μας για να διασφαλίσουν τη δίκαιη είσπραξη των φόρων.

  Επίσης, διαχειριζόμαστε τις δικές μας παγκόσμιες φορολογικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ, του GST, των φόρων πωλήσεων και χρήσης και άλλων φόρων) σύμφωνα με τους κανόνες των δικαιοδοσιών και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

  Προσέγγιση φορολογικού κινδύνου και διοικητικών ρυθμίσεων

  Αυτή η φορολογική στρατηγική για το Ηνωμένο Βασίλειο εγκρίνεται και ανήκει στη φορολογική ομάδα η οποία εποπτεύεται από ανώτερα στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού διευθυντή φορολογίας.

  Η ανώτατη διοικητική ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού διευθυντή Φορολογίας της Airbnb, πρωτοστατεί στην καθιέρωση μιας ισχυρής κουλτούρας διαχείρισης των φορολογικών κινδύνων και είναι υπεύθυνη για τις φορολογικές υποθέσεις του Ομίλου και την εποπτεία των φορολογικών κινδύνων οι οποίοι, με τη σειρά τους, εποπτεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ρυθμίσεις φορολογικών κινδύνων και διακυβέρνησης διασφαλίζουν ότι όλες οι σημαντικές φορολογικές αποφάσεις υπόκεινται σε επανεξέταση και έγκριση από κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, ότι τηρούνται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις και αναζητούνται εξωτερικές συμβουλές όπου χρειάζεται.

  Δέσμευση συμμόρφωσης

  Συμμορφωνόμαστε με το φορολογικό δίκαιο και τις πρακτικές σε όλα τα εδάφη στα οποία δραστηριοποιούμαστε.

  Στόχος μας είναι να δημιουργούμε αξία σε βιώσιμη βάση, υποστηρίζοντας τους επιχειρηματικούς στόχους μας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουμε την οργάνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων, τη χρήση των διαθέσιμων ανακουφιστικών μέτρων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις φορολογικές νομοθεσίες και πρακτικές σε όλα τα εδάφη στα οποία δραστηριοποιούμαστε. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουμε υπόψη το ενδιαφέρον των ενδιαφερόμενων μερών μας και διασφαλίζουμε την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τις φορολογικές αρχές και τη διαφάνεια σε σχέση με τις φορολογικές μας υποθέσεις. Οι υποχρεώσεις μας για τη συμμόρφωση με το φορολογικό καθεστώς υπόκεινται σε αυστηρό πλαίσιο ελέγχου κινδύνων που προστατεύει τον Όμιλο από χρηματοοικονομικά, επιχειρησιακά και άλλα ρίσκα που σχετίζονται με τη φήμη μας.

  Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, δημιουργήσαμε μια σελίδα Φιλοξενίας με υπευθυνότητα, όπου οι οικοδεσπότες ενημερώνονται για τους τοπικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών συνεπειών του εισοδήματος φιλοξενίας τους.

  Στάση σχετικά με τον φορολογικό προγραμματισμό

  Η στάση μας σχετικά με τον φορολογικό προγραμματισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο διέπεται από τις φορολογικές αρχές της Airbnb οι οποίες είναι:

  • Η Airbnb τηρεί όλους τους νόμους παγκοσμίως και καταβάλλει τους φόρους για τους οποίους ευθύνεται.
  • Η Airbnb εξετάζει προσεκτικά τις φορολογικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και διαχειρίζεται τις φορολογικές της υποχρεώσεις ως μέρος των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
  • Η Airbnb δεν εισέρχεται σε τεχνητές ή καταχρηστικές συμφωνίες για να μειώσει την ευθύνη της για τους βρετανικούς φόρους. Οι φορολογικές μας θέσεις και οι εκθέσεις αντικατοπτρίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Η Airbnb δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι θα πληρώσουμε το σωστό ποσό φόρου σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

  Αποδεκτό επίπεδο φορολογικού κινδύνου

  Δεδομένης της κλίμακας των δραστηριοτήτων μας και του όγκου των φορολογικών υποχρεώσεων, αναπόφευκτα θα προκύψουν κίνδυνοι σε σχέση με την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας και τη φύση των ρυθμίσεων συμμόρφωσης. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε, να αξιολογούμε, να διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε τους φορολογικούς κινδύνους για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης του κινδύνου του Ομίλου.

  Ο Όμιλος θεωρεί ότι ο φορολογικός κίνδυνος μπορεί να είναι οικονομικός, σχετικός με τη φήμη και επιχειρησιακός. Θεωρούμε ότι η φορολογική συμμόρφωση είναι το κλειδί για τη διαχείριση του φορολογικού κινδύνου και υιοθετούμε μια χαμηλού κινδύνου προτίμηση για φορολογικούς κινδύνους.

  Προσέγγιση για την επικοινωνία με τις φορολογικές αρχές

  Επικοινωνούμε με τις φορολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της HMRC, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα, σεβασμό και δικαιοσύνη και σε πνεύμα συναινετικής συμμόρφωσης.

  Στόχος μας είναι να έχουμε επαγγελματικές και εποικοδομητικές σχέσεις και να διατηρούμε διαφανή δημοσιοποίηση στη σχέση μας με τις φορολογικές αρχές, αναγνωρίζοντας ότι η έγκαιρη επίλυση των κινδύνων είναι προς το συμφέρον όλων. Κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις όσο το δυνατόν σαφέστερες και προσπαθούμε να προωθήσουμε σημαντικά ζητήματα προληπτικά, ώστε οι φορολογικές αρχές να μπορούν να εστιάσουν αποτελεσματικά τους πόρους τους. Από καιρού εις καιρόν, μπορούμε να επικοινωνούμε με τις φορολογικές αρχές πριν από την πραγματοποίηση συναλλαγών για να επιβεβαιώσουμε την ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.

  Ο Όμιλος εκτιμά τη διατήρηση καλών σχέσεων με τις φορολογικές αρχές και δεσμεύεται για διαφάνεια και συνεργασία με τις φορολογικές αρχές. Ο Όμιλος επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον στόχο μέσω:

  • Της υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων σε εύθετο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων επαρκών λεπτομερειών που θα επιτρέψουν στην HMRC και σε άλλες φορολογικές αρχές να σχηματίσουν ακριβή εικόνα των υποθέσεων της εταιρείας που καταθέτει την επιστροφή.
  • Της επιβεβαίωσης ότι όλες οι φορολογικές καταθέσεις υποστηρίζονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων επαρκών υποστηρικτικών στοιχείων ελέγχου και ολοκληρωμένων διαδικασιών.
  • Του ακριβούς υπολογισμού και της καταβολής των οφειλόμενων φόρων.
  • Της διατήρησης φορολογικών λογιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι εύρωστες και ακριβείς και συμμορφώνονται με τις διατάξεις Senior Accounting Officer στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Εξασφαλίζοντας ότι οι αρμόδιες ομάδες συμμόρφωσης που συμμετέχουν στην παρακολούθηση των φορολογικών διαδικασιών διαθέτουν επαρκείς πόρους, υποστηρίζονται και ότι διατηρείται το βασικό προσωπικό προκειμένου να διαχειρίζονται έγκαιρα τα θέματα φορολογικής συμμόρφωσης.

  Αυτό το έγγραφο φορολογικής στρατηγικής δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 161 και το άρθρο 19(2) του έντυπου 19 για τον Οικονομικό Νόμο του 2016.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;