Μετάβαση στο περιεχόμενο
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω βέλους για να πλοηγηθείτε στις προτάσεις.
Παράλειψη και μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο βοήθειας

Πώς μπορώ να γίνω Superhost;

Για να γίνετε Superhost, πρέπει ο λογαριασμός σας να είναι σε καλή κατάσταση και να ικανοποιείτε τις παρακάτω απαιτήσεις. Η απόδοσή σας υπολογίζεται με βάση τους τελευταίους 12 μήνες φιλοξενίας. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να έχετε φιλοξενήσει και τους 12 μήνες για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής. Ελέγξτε την κατάσταση της ιδιότητάς σας ως Superhost.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας Superhost

  • Να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον 10 ταξίδια Ή να έχετε ολοκληρώσει 3 κρατήσεις που να ανέρχονται αθροιστικά σε τουλάχιστον 100 διανυκτερεύσεις
  • Να διατηρείτε ποσοστό απαντήσεων της τάξης του 90% ή υψηλότερο
  • Να διατηρείτε ποσοστό ακυρώσεων της τάξης του 1% (1 ακύρωση ανά 100 κρατήσεις) ή μικρότερο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην Πολιτική Ειδικών Περιστάσεων
  • Να διατηρείτε συνολικό βαθμό αξιολόγησης 4,8 (ο βαθμός αυτός υπολογίζεται βάσει των κριτικών των τελευταίων 365 ημερών, λαμβάνοντας υπόψη την ημέρα που έγραψε την κριτική ο επισκέπτης, κι όχι την ημέρα που αναχώρησε)

Απόκτηση της ιδιότητας Superhost

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια αίτηση για να αποκτήσετε την ιδιότητα του Superhost. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος κατά την τριμηνιαία ημερομηνία αξιολόγησης, θα έχετε το δικαίωμα να γίνετε Superhost. Οι τριμηνιαίες αξιολογήσεις ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου, την 1η Απριλίου, την 1η Ιουλίου και την 1η Οκτωβρίου του κάθε έτους. Θα σας ειδοποιούμε για την απόδοσή σας ως Superhost στο τέλος κάθε περιόδου αξιολόγησης, η οποία συνήθως τελειώνει 10 ημέρες μετά την έναρξή της. Μόνο οι κύριοι οικοδεσπότες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την ιδιότητα Superhost.