Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με το Ταμείο Ενίσχυσης για Superhost

  Μάθετε ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις, πώς να κάνετε αίτηση, πόσα χρήματα μπορείτε να λάβετε και ακόμη περισσότερα.
  Από την Airbnb στις 9 Απρ 2020
  Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά
  Ενημερώθηκε: 28 Απρ 2021

  Σημαντικότερα σημεία

  • Ορισμένοι Superhost και οικοδεσπότες Εμπειριών στην Airbnb, που επηρεάζονται οικονομικά από τη νόσο COVID-19, έλαβαν πρόσκληση να υποβάλουν αίτηση για χρηματική βοήθεια

  • Έχουν δοθεί 16,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

  • Το Ταμείο Ενίσχυσης για Superhost έχει πλέον κλείσει για τους οικοδεσπότες καταλυμάτων

  • Η χρηματική βοήθεια που προορίζεται για τους οικοδεσπότες εμπειριών θα δοθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο

  • Ανακαλύψτε περισσότερα στον ολοκληρωμένο οδηγό μας και βρείτε βοήθεια σχετικά με τη φιλοξενία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

  Το Ταμείο Ενίσχυσης για Superhost ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έχει πλέον κλείσει για τους οικοδεσπότες καταλυμάτων. Η Airbnb έχει ολοκληρώσει τη χορήγηση χρηματικής βοήθειας σε Superhost σε ολόκληρο τον κόσμο. Δώσαμε 16,8 εκατομμύρια δολάρια χρηματικής βοήθειας σε 8.700 δικαιούχους. Πάνω από το 67% των δικαιούχων βρίσκονταν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα υπόλοιπα ποσά χρηματικής βοήθειας που προορίζονται για τους οικοδεσπότες Εμπειριών στην Airbnb βρίσκονται σε εξέλιξη και προγραμματίζεται να δοθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. Μέχρι στιγμής, έχει ήδη δοθεί το 70% της χρηματικής βοήθειας για οικοδεσπότες Εμπειριών.

  Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος για τους οικοδεσπότες και θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να υποστηρίξουμε τους οικοδεσπότες που επηρεάζονται από τη νόσο COVID-19, παρουσιάσαμε πρόσφατα το Ταμείο Ενίσχυσης Superhost για Superhost και οικοδεσπότες Εμπειριών στην Airbnb.

  Στις δύσκολες στιγμές, οι κοινότητες δείχνουν την αλληλεγγύη τους. Γι' αυτό, οι εργαζόμενοι της Airbnb δώρισαν 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ από τις δικές τους οικονομίες, ώστε να δημιουργηθεί ένα ταμείο που θα ενισχύσει τους οικοδεσπότες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Επιπλέον, οι ιδρυτές της Airbnb έχουν συνεισφέρει προσωπικά προσφέροντας 9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ επενδυτές προσέφεραν άλλα 7 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 17 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

  Μάθαμε από πολλούς από εσάς ότι έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το ταμείο, γι' αυτό θα απαντήσουμε εδώ στις πιο σημαντικές από αυτές.

  Ποιος/α έχει δικαίωμα να στείλει αίτηση για το Ταμείο Ενίσχυσης Superhost;
  Το Ταμείο Ενίσχυσης Superhost υποστηρίζει τους Superhost και τους οικοδεσπότες εμπειριών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της μείωσης των ταξιδιών που οφείλεται στη νόσο COVID-19. Το συγκεκριμένο ταμείο υποστηρίζει επιλεγμένους οικοδεσπότες, κατά την κρίση μας, σε όλες τις χώρες και περιοχές εκτός από οικοδεσπότες καταλυμάτων στην ηπειρωτική Κίνα, όπου η Airbnb έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα βοήθειας.

  Για να έχουν δικαίωμα να λάβουν τη βοήθεια, οι οικοδεσπότες καταλυμάτων πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

  • Να έχουν έως δύο ενεργές καταχωρήσεις
  • Να έχουν επαληθεύσει την ταυτότητά τους
  • Να έχουν διατηρήσει την ιδιότητα Superhost τουλάχιστον για ένα έτος συνολικά
  • Να έχουν μειωθεί σημαντικά τα έσοδά τους λόγω της νόσου COVID-19
  • Να είναι η Airbnb ουσιαστική πηγή εσόδων τους

  Για να έχουν δικαίωμα να λάβουν τη βοήθεια, οι οικοδεσπότες εμπειριών θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν επαληθεύσει την ταυτότητά τους
  • Να είναι οικοδεσπότες εμπειρίας για τουλάχιστον ένα έτος
  • Να έχουν μειωθεί σημαντικά τα έσοδά τους λόγω της νόσου COVID-19
  • Να είναι η Airbnb ουσιαστική πηγή εσόδων τους

  Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους οικοδεσπότες εμπειριών

  Τι σημαίνει να μην έχω πάνω από δύο ενεργές καταχωρήσεις και γιατί πήρε αυτήν την απόφαση η Airbnb για τους οικοδεσπότες καταλυμάτων;
  Με τη συγκεκριμένη χρηματική βοήθεια, θέλουμε να στηρίξουμε κυρίως τους οικοδεσπότες που καταχωρούν μόνο την κατοικία τους ή τη δεύτερη κατοικία τους ή ιδιωτικά δωμάτια σε αυτές τις κατοικίες. Δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις αν έχετε περισσότερες από δύο ενεργές καταχωρήσεις σε διαφορετικές διευθύνσεις. Αν έχετε περισσότερες από δύο καταχωρήσεις στην ίδια διεύθυνση —εάν νοικιάζετε για παράδειγμα τρία δωμάτια στο σπίτι σας— πληροίτε τις προϋποθέσεις.

  Ο βασικός σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να υποστηρίξουμε τους πιο παλιούς οικοδεσπότες που κινδυνεύουν να χάσουν τη βασική κατοικία τους. Γι' αυτόν τον λόγο, επιλέξαμε να προσκαλέσουμε οικοδεσπότες που πληρούν τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:

  • Είναι Superhost για περισσότερο από ένα έτος
  • Έχουν μειωθεί σημαντικά τα έσοδά τους
  • Καταχωρούν τη βασική ή τη δεύτερη κατοικία τους στην πλατφόρμα

  Γνωρίζουμε ότι οι οικοδεσπότες προσεγγίζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και ότι ο αριθμός των καταχωρήσεων που έχουν δεν αντανακλά τη φροντίδα που προσφέρουν στον κάθε επισκέπτη. Ωστόσο, επιλέγοντας να προσκαλέσουμε οικοδεσπότες που δεν έχουν περισσότερες από δύο ενεργές καταχωρήσεις, φροντίζουμε ώστε το πρόγραμμα να έχει συγκεκριμένο στόχο και η βοήθεια που προσφέρουμε να είναι ουσιαστική.

  Πρέπει να είμαι Superhost αυτήν την περίοδο;
  Ναι. Για να πληροίτε ως Superhost τις προϋποθέσεις για χρηματική βοήθεια, πρέπει να είστε Superhost αυτήν τη στιγμή και να έχετε ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις για την ιδιότητα Superhost τουλάχιστον τέσσερις φορές στη ζωή σας. Για παράδειγμα, τέσσερα ξεχωριστά τρίμηνα τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει για οικοδεσπότες εμπειριών.

  Πώς λειτουργεί η διαδικασία της πρόσκλησης;
  Από τις 10 Απριλίου 2020, μια εξειδικευμένη ομάδα της Airbnb θα προσκαλεί τους Superhost και τους οικοδεσπότες εμπειριών που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν την αίτησή τους για χρηματική βοήθεια μέσω email. Θα ξεκινήσουμε προσκαλώντας, κατά την κρίση μας, τους Superhost που έχουν διατηρήσει την ιδιότητά τους για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και που έχουν μεγάλη ανάγκη για οικονομική ενίσχυση, εξετάζοντας τη μείωση των εσόδων τους από το έτος που ξεκίνησαν τη φιλοξενία μέχρι σήμερα. Η ίδια ομάδα θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα επικοινωνήσει με τους οικοδεσπότες για να τους ενημερώσει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους. Στείλαμε όλες τις προσκλήσεις μέχρι το τέλος Μαΐου 2020. Τα υπόλοιπα ποσά χρηματικής βοήθειας που προορίζονται για τους οικοδεσπότες Εμπειριών βρίσκονται σε εξέλιξη και προγραμματίζεται να δοθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. Μέχρι στιγμής, έχει ήδη δοθεί το 70% της χρηματικής βοήθειας για οικοδεσπότες Εμπειριών.

  Πώς λειτουργεί η διαδικασία της αίτησης;
  Οι οικοδεσπότες που λαμβάνουν πρόσκληση, θα χρειαστεί να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις για να βοηθήσουν την Airbnb να κατανοήσει τις οικονομικές ανάγκες τους και τον βαθμό στον οποίο βασίζονται οικονομικά στην Airbnb. Θα έχετε στη διάθεσή σας επτά μέρες για να κάνετε αίτηση μόλις λάβετε μια πρόσκληση.

  Αν εγκριθεί η αίτησή μου, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να λάβω τη χρηματική βοήθεια;
  Αν εγκρίνουμε την αίτησή σας, θα στείλουμε τα χρήματα εντός τριών εργάσιμων ημερών στον συνήθη τρόπο πληρωμής σας. Όλα τα ποσά χρηματικής βοήθειας θα αποσταλούν έως τα μέσα Ιουνίου. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής οικοδεσπότη που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να χρειαστούν έως και επτά εργάσιμες ημέρες για να εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμό σας.

  Πόσα χρήματα θα λάβω;
  Θα εξετάσουμε τις αιτήσεις των οικοδεσποτών που πληρούν τις προϋποθέσεις και θα εγκρίνουμε χρηματική ενίσχυση ύψους έως και 5.000 δολαρίων για κάθε λογαριασμό, ανάλογα με τις οικονομικές ανάγκες τους.

  Θα χρειαστεί να επιστρέψω τη χρηματική βοήθεια που θα λάβω;
  Η χρηματική βοήθεια δεν σας δεσμεύει με κανένα τρόπο. Δεν θα χρειαστεί να επιστρέψετε το ποσό και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Να έχετε υπόψη σας ότι είναι δική σας ευθύνη να καθορίσετε αν η συνεισφορά σας εκπίπτει από τη φορολογία ή πληροί τις προϋποθέσεις για έκπτωση φόρου.

  Πώς αποφασίζετε ποιοι οικοδεσπότες έχουν πληγεί περισσότερο;
  Επειδή αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σύνθετες και ευαίσθητες, αποφασίσαμε να θέσουμε συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική η επιλογή. Για αρχή, εξετάζουμε τις αλλαγές στα έσοδα των οικοδεσποτών, ώστε να προσκαλέσουμε τους οικοδεσπότες των οποίων τα έσοδα έχουν μειωθεί περισσότερο σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τις απαντήσεις των οικοδεσποτών στις αιτήσεις τους για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς η μείωση των εσόδων τούς προκαλεί οικονομικές δυσκολίες.

  Μπορώ να λάβω χρηματική βοήθεια από το ταμείο των 250 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και από το Ταμείο Ενίσχυσης Superhost;
  Ναι. Προσφέρουμε 250 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για να στηρίξουμε όλους τους οικοδεσπότες καταλυμάτων που επηρεάζονται από τις ακυρώσεις λόγω της νόσου COVID-19. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κριτήρια χρηματικής βοήθειας για το ταμείο 250 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ

  Γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις όλοι οι Superhost;
  Θέλουμε να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους οικοδεσπότες, αλλά θέλουμε επίσης αυτή η βοήθεια να είναι ουσιαστική. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Superhost σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ πολλά μέλη της κοινότητάς μας αισθάνονται τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19, χρησιμοποιούμε αυτό το ταμείο για να προσφέρουμε βοήθεια σε ορισμένους Superhost των οποίων τα έσοδα έχουν πληγεί σημαντικά.

  Η Airbnb θα δίνει προτεραιότητα στις προσκλήσεις ανάλογα με το πόσο καιρό είναι Superhost ένας οικοδεσπότης και τον βαθμό στον οποίο επηρεάστηκαν τα έσοδά του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Airbnb. Έχουμε άλλα προγράμματα για να βοηθήσουμε οικοδεσπότες, όπως το ταμείο 250 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για να καλύψουμε το κόστος των ακυρώσεων λόγω της νόσου COVID-19.

  Επιπλέον, συνεργαστήκαμε για να εξασφαλίσουμε υποστήριξη προς τους οικοδεσπότες στην Airbnb στο πλαίσιο του πρόσφατου νομοσχεδίου για τη νόσο COVID-19 της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Για να σας βοηθήσουμε να βρείτε κι άλλα οικονομικά στοιχεία, καταβάλλουμε προσπάθειες για να εντοπίσουμε κάποια από τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης που προσφέρονται σε ολόκληρο τον κόσμο και τα οποία θα προσθέσουμε στην ιστοσελίδα Airbnb.com/COVID.

  Τι άλλαξε ως προς το χρονοδιάγραμμα;
  Προσαρμόσαμε το χρονοδιάγραμμά μας λόγω αλλαγών στην οργανωτική δομή μας. Επεξεργαζόμαστε προσκλήσεις και αιτήσεις και συνεχίζουμε να προσκαλούμε τους οικοδεσπότες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση. Στείλαμε όλες τις προσκλήσεις μέχρι το τέλος Μαΐου, δηλαδή μερικές εβδομάδες αργότερα από το αναμενόμενο. Η υπομονή σας είναι πολύτιμη όσο υποστηρίζουμε τους συναδέλφους μας και αλλάζουμε τα σχέδιά μας.

  Ποιοι εναλλακτικοί τρόποι υπάρχουν για τη λήψη οικονομικής στήριξης;
  Ως οικοδεσπότης στην Airbnb, μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να λάβετε οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση ή/και την τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκεντρώσαμε κάποια από τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης που προσφέρονται στην περιοχή σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματική βοήθεια οικοδεσποτών στο Κέντρο Πληροφοριών.

  Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν άρθρο ενδέχεται να έχουν αλλάξει από τη δημοσίευσή του.

  Σημαντικότερα σημεία

  • Ορισμένοι Superhost και οικοδεσπότες Εμπειριών στην Airbnb, που επηρεάζονται οικονομικά από τη νόσο COVID-19, έλαβαν πρόσκληση να υποβάλουν αίτηση για χρηματική βοήθεια

  • Έχουν δοθεί 16,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

  • Το Ταμείο Ενίσχυσης για Superhost έχει πλέον κλείσει για τους οικοδεσπότες καταλυμάτων

  • Η χρηματική βοήθεια που προορίζεται για τους οικοδεσπότες εμπειριών θα δοθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο

  • Ανακαλύψτε περισσότερα στον ολοκληρωμένο οδηγό μας και βρείτε βοήθεια σχετικά με τη φιλοξενία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
  Airbnb
  9 Απρ 2020
  Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

  Εξερευνήστε περισσότερα θέματα