Προτιμώμενοι συνεργάτες

Αυτοί είναι οι συνεργάτες μας με τις κορυφαίες επιδόσεις. Παρέχουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα και τις απαιτούμενες συνδέσεις λογισμικού που πληρούν ή υπερβαίνουν όλα τα κριτήρια αναφοράς μας για την τεχνολογία και την απόδοση. Έχουν επενδύσει στη συνεργασία με την Airbnb σε όλα τα προγράμματα.
Φίλτρα για συνεργάτες
Συνεργάτης
Ποιότητα ενσωμάτωσης
Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Airhost
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Avaibook
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Avantio
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Beds24
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Booker Tools
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Guesty
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Guesty For Hosts
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Hostaway
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Hostfully
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Hostify
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
iGMS
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Kross Booking
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Lodgify
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Octorate
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
OwnerRez
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Rentals United
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Rentlio
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Streamline your daily operations, deliver superb guest experiences and drive revenue with an easy-to-use Property Management System, Channel Manager and Booking Engine.
Μοντέλο τιμολόγησης:
Συνδρομή
Τύπος λογισμικού:
Σύστημα διαχείρισης ακινήτων
Διαχείριση καναλιών
Προσφερόμενα χαρακτηριστικά
Pricing and availability
Βασικές εκπτώσεις
Εποχιακές εκπτώσεις
Non refundable rates
Custom daily overrides
Ειδικές προσφορές
Φόροι πληρότητας
Βασικές προμήθειες
Αρχεία σχετικά με τη διάρκεια διαμονής
Rate plans
Λειτουργικότητα καταχώρησης
Manage listing content
Κατάλογος τύπου δωματίων
Add license information
Δραστηριότητες
Send and receive messages
See and write reviews
Cancel reservations
Alter reservations
View transaction history
Manage resolutions
Receive Airbnb notifications
ResNexus
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Roomcloud
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
SabeeApp
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Smoobu
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
stays.net
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
TRACK A TravelNet Solution
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Uplisting
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Bookingpal
Πολύ καλός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Cloudbeds
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Eviivo
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
eZee Technosys
Πολύ καλός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Εξαιρετικός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
IdoBooking
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
STAAH
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
WuBook
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
YieldPlanet
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Πολύ καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό
Channex
Εξαιρετικός Ποιότητα ενσωμάτωσης
Καλός Προσφερόμενο χαρακτηριστικό

Η ποιότητα ενσωμάτωσης είναι ένας δείκτης μέτρησης του ποσοστού επιτυχίας του Συνεργάτη όσον αφορά τη σύνδεση και την επικοινωνία με τα API της Airbnb και υπολογίζεται ως ο κυλιόμενος μέσος όρος των τελευταίων 180 ημερών.

Οι προσφορές λειτουργιών είναι ένας συνολικός δείκτης μέτρησης του τύπου και του αριθμού των λειτουργιών συνδεσιμότητας που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή μέσω του συνεργάτη. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες που υιοθετούνται, υποδεικνύονται όταν κάνετε κλικ σε κάθε Συνεργάτη και υπολογίζονται με πρόσφατους δείκτες μέτρησης της χρήσης.

Εξελίξτε την επιχείρησή σας με την Airbnb

Μάθετε περισσότερα