Η φιλοξενία
κάνει την Airbnb
μοναδική

Μέσα από τη φιλοξενία επισκεπτών στο στούντιό μου, η ζωή μου άλλαξε και έζησα αξέχαστες εμπειρίες και την επαφή με ανθρώπους.
Οικοδεσπότης στο Μιλάνο
Φιλοξενώντας επισκέπτες στον χώρο μου, μπόρεσα να γίνω επιχειρηματίας και άνοιξε ο δρόμος προς την οικονομική ελευθερία.
Οικοδεσπότης στην Ατλάντα
Χάρη στην εμπειρία μας στη δημιουργία ζυμαρικών, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε ζωντανό τον πολιτισμό μας.
Οικοδεσπότης στην Παλομπάρα Σαμπίνα
Η Airbnb μού έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσω τη δική μου δουλειά κάνοντας αυτό που αγαπώ, να φροντίζω τους επισκέπτες στο κατάλυμά μας.
Οικοδεσπότης στο Τσιάνγκ Μάι
Φιλοξενώντας επισκέπτες σε σκηνή Βεδουίνων, έχω γνωρίσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
Οικοδεσπότης στο Ουάντι Ραμ
Μου αρέσει πολύ να φιλοξενώ επισκέπτες στο οικολογικό κατάλυμά μου, όπου οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη φύση και τους αγαπημένους τους.
Οικοδεσπότης στο Παρατί
Έχετε απορίες σχετικά με τη φιλοξενία;
Ρωτήστε έναν Superhost.

AirCover

Προστασία από το Α ως το Ω. Δωρεάν για οικοδεσπότες. Μόνο στην Airbnb.

Προστασία από το Α ως το Ω.
Δωρεάν για οικοδεσπότες.
Μόνο στην Airbnb.

Εξερευνήστε το AirCover

Δοκιμάστε να φιλοξενήσετε επισκέπτες
στην Airbnb

Γίνετε κι εσείς μέλος της κοινότητάς μας. Θα σας βοηθήσουμε
σε κάθε βήμα.