AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Προστασία από το Α ως το Ω. Δωρεάν για κάθε οικοδεσπότη. Μόνο στην Airbnb.

1 εκ. $ ΗΠΑ αστική ευθύνη

Καλύπτεστε ακόμη και στη σπάνια περίπτωση που τραυματιστεί επισκέπτης.

Κάλυψη για ζημιές 1 εκ. $

Καλύπτουμε ζημιές από επισκέπτες στον χώρο, καθώς και σε πολύτιμα ή άλλα αντικείμενά σας.

Ζημιές από κατοικίδια

Μην ανησυχείτε: Καλύπτονται και ζημιές από τους τετράποδους φίλους των επισκεπτών σας.

Κάλυψη κόστους καθαρισμού

Σας αποζημιώνουμε για το κόστος που προκύπτει από μη αναμενόμενο διεξοδικό καθαρισμό.

Κάλυψη χαμένων εσόδων

Η Airbnb σάς αποζημιώνει για τα έσοδα που χάνετε, αν ακυρώσετε κρατήσεις λόγω ζημιάς.

Αναφορές ζημιών σε 14 μέρες

14 ημέρες για αναφορές ζημιάς, ακόμη και με διαδοχικές κρατήσεις.

Πιο γρήγορες αποζημιώσεις

Γρηγορότερη αποζημίωση οικοδεσποτών για ζημιές από επισκέπτες (9 ημέρες κατά μέσο όρο).

Προτεραιότητα για Superhost

Οι Superhost αποκτούν πρόσβαση σε ειδική γραμμή υποστήριξης, με προτεραιότητα.

Μόνο η Airbnb σάς προσφέρει το AirCover

AirbnbΑνταγωνιστές
1 εκ. $ ΗΠΑ αστική ευθύνη
Κάλυψη ζημιών 1 εκ. $ ΗΠΑ
Ζημιές από κατοικίδια
Κάλυψη κόστους καθαρισμού
Κάλυψη χαμένων εσόδων
Αναφορές ζημιών σε 14 μέρες
Πιο γρήγορες αποζημιώσεις
Προτεραιότητα για Superhost
Τα πλεονεκτήματα του AirCover σε σύγκριση με αυτά που προσφέρουν δωρεάν οι κορυφαίοι ανταγωνιστές μας.
Συμπεριλαμβάνεται και είναι δωρεάν όποτε φιλοξενείτε επισκέπτες.

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε; Επισκεφτείτε το Κέντρο Βοήθειας.
Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα για το πρόγραμμα AirCover, τους όρους του και όλα όσα θα σας προσφέρει .

Δοκιμάστε τη φιλοξενία στην Airbnb

Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας. Θα σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα.